انواع مطالعات پژوهشی و اپیدمی شناسی

مطالعات اپیدمیولوژی

انتخاب نوع مطالعه به ماهيت مسئله، ميزان اطلاعات موجود درباره يك شكل و منابع موجود براي انجام طرح بستگي دارد. تقسيم بندي هاي گوناگوني براي انواع مطالعات موجود است. يكي از انواع تقسيم بنديها به شرح زير است:

مطالعات غير مداخله اي: در اين نوع از مطالعات، محقق اهداف مورد تحقيق را فقط توصيف و مورد بررسي قرار داده و تغييري (مداخله اي) در آنها به عمل نمي آورد (مطالعات مشاهده اي نيز ناميده مي شوند).

مطالعات مداخله اي: كه در آنها پژوهشگر در وضعيت مورد تحقيق دست كاري به عمل آورده با تغييراتي كه در آنها ايجاد مي كند و پيامدهاي اين دست كاري را اندازه مي گيرد.

مطالعات غير مداخله اي (مشاهده اي)

انواع اين گروه از مطالعات عبارتند از:

  • مطالعات اكتشافي
  • مطالعات توصيفي
  • مطالعات مقايسه اي (تحليلي)

مطالعات اكتشافي

مطالعه اكتشافي، مطالعه اي است در سطح كوچكي (روي تعداد كمي از افراد) و به مدتي كوتاه انجام مي شود. اين مطالعه مواقعي به كار ميرود كه اطلاعات موجود در مورد يك مشكل يا يك وضعيتي بسيار ناقص باشد.

مطالعات توصيفي

مطالعه توصيفي شامل جمع آوري و ارائه منظم داده ها است تا تصوير روشني از يك موقعيت خاص بدست آيد.

مطالعه توصيفي را مي توان روي گروههاي كوچك يا بزرگي از افراد انجام داد.

مطالعات توصيفي كه روي يك مورد (مثلاً يك بيمار) يا تعداد محدودي بيمار انجام مي شود مشخصات فرد يا افراد مورد مطالعه را به طور دقيق و مفصل توصيف مي نمايد منظور از موارد ممكن است يك بيمار، يك مركز بهداشتي، يا يك روستا باشد. نتيجه چنين مطالعاتي ممكن است نگرش ما را نسبت به مشكل تغيير داده و نگرش جديدي ايجاد نمايد. مطالعه موارد در علوم اجتماعي، مديريت، و طب باليني كاربرد زيادي دارد. مثلاً در پزشكي مي توان مشخصات يك بيماري ناشناخته اي را توصيف نمود (گزارش مورد). معمولاً اطلاعات حاصله از گزارش مورد (CASE REPORT) مبنايي است براي مشخص ساختن شكل باليني بيماري. البته اگر محقق بخواهد نتايج حاصله از مطالعه يك يا چند مورد (مثلاً بيماري) را به يك جامعه تعميم دهد بايد مطالعه مقطعي وسيعي انجام دهد.

بررسيهاي مقطعي Cross Sectional

هدف بررسيهاي مقطعي، تعيين توزيع فراواني متغيرهاي مختلف در يك جمعيت و در يك مقطع از زمان است.

مطالعات مقطعي معمولاً روي نمونه اي از جمعيت انجام مي گيرد و اگر كل جامعه را مورد مطالعه قرار بدهيم به آن سرشماري مي گويند.

محققين غالباً ا انجام يك مطالعه مقطعي، ضمن توصيف مشخصات جمعيت، گروههاي مختلف را نيز از نظر تعدادي از متغيرها مورد مقايسه قرار مي دهند. توام ساختن توصيف با مقايسه روش متداولي است و بهمين جهت تمايز بين مطالعات توصيفي و مطالعات تحليلي را آشكار مي سازد.

مطالعات تحليلي يا مقايسه اي

هدف مطالعات تحليلي، تعيين و شناسايي علل يا عوامل محيطي يا عوامل خطر زايي Risk Factors است كه در ايجاد يك مسئله (مثلاً يك بيماري) دخالت دارند. اين كار از طريق مقايسه دو گروه (و يا بيشتر) كه يك يا چند گروه داراي مشكل بوده (مثلاً بيمار باشند) و يك يا چند گروه فاقد مشكل باشند (مثلاً بيمار نباشند) انجام مي گيرد.

در اين مبحث سه نوع مطالعه تحليلي متداول مورد بحث قرار مي گيرد.

مطالعات مورد شاهدي Case – Control: در يك مطالعه مورد- شاهدي، محقق به منظور تعيين عواملي كه در ايجاد مشكل دخالت داشته اند دو گروه را با هم مقايسه مي كند. يكي گروه مورد، كه در آنها مسئله مورد بررسي وجود دارد (مثلاً كودكان مبتلا به سوء تغذيه) و ديگري گروه شاهد (كنترل) كه در آنها مسئله مورد بررسي وجود ندارد.

مطالعات هم گروهي Cohort

در يك مطالعه هم گروهي (كوهورت)، گروهي از افراد مواجهه يافته با يك عامل خطرزا (گروه مطالعه)، با گروهي از افراد كه با عامل خطر زاي مورد نظر مواجهه نيافته اند، مورد مقايسه قرار مي گيرند. محقق، پس از مشخص نمودن گروهها، آنها را براي مدتي تحت پيگيري قرار خواهد داد تا ببيند كه آيا بيماري كه حالا تصور مي رود در رابطه با عامل خطر است، ظاهر خواهد شد؟ و سپس ميزان بروز بيماري را در هر دو گروه به طور مجزا تعيين نموده و ميزان هاي بروز را با يكديگر مورد مقايسه قرار مي دهد تا ببيند كه آيا ميزان بروز بيماري در افراد مواجهه يافته بيشتر از ميزان بروز بيماري در گروه مواجهه نيافته مي باشد، يا خير.

يك مثال معروف از مطالعه كوهورت، مطالعه فرامينگهام مي باشد كه در آن افراد سيگاري را به مدت چند سال تحت پيگري قرار دادند تا اهميت و نقش سيگار كشيدن را به عنوان يك عامل خطر در ايجاد سرطان ريه تعيين نمايند.

مطالعه كوهورت معمولاً با انتخاب تعداد زيادي از افراد شروع مي شود، سپس محقق سعي مي كند كه چه كساني سيگار مي كشند و چه كساني نمي كشند ) و هر دو گروه را مورد پيگيري قرار مي دهند تا ميزان بروز بيماري (مثلاً سرطان ريه) را در هر دو گروه تعيين نمايد.

مطالعات مقطعي – مقايسه اي و مطالعات مورد شاهدي معمولاً سريعتر قابل انجام بوده و نسبتاً نيز ارزان تر است. در مطالعات مقطعي – مقايسه اي در صورتيكه تعداد افراد تحت مطالعه زياد نباشد امكان طبقه بندي افراد محدود مي گردد. مشكل اساسي در مطالعات مورد شاهدي انتخاب گروه شاهد (كنترل) مناسب است. در عين حال جور كردن افراد گروه مورد با گروه شاهد بايد با دقت زياد صورت بگيرد.

مطالعات كوهورت تنها روش مطمئن براي اثبات روابط عليتي است اما براي انجام مطالعه كوهور ما در مقايسه با مطالعه مورد – شاهدي به زمان بيشتري نياز داريم. در عين حال براي انجام مطالعه كوهورت به پرسنل و در نتيجه به بودجه بيشتري نياز خواهيم داشت. مشكل اساسي در مطالعات كوهورت شناسايي تمام موارد بيماري در جمعيت تحت مطالعه است. مخصوصاً اگر جمعيت تحت مطالعه تعدادشان زياد بوده و ميزان بروز بيماري نيز كم باشد مشكل ديگر مطالعات كوهورت، خروج افراد از مطالعه به علت تغيير شهر يا محل زندگي بوده و در نتيجه محقق در شناسايي موارد بيماري در اين افراد با مشكل مواجه خواهد شد .

مطالعات مداخله اي

در تحقيقات مداخله اي، محقق يك متغير مستقل يا يك وضعيت را، تحت دستكاري قرار مي دهد و نتايج حاصله از دستكاري را اندازه گيري مي كند. معمولاً (نه هميشه) دو گروه در تحقيق وجود دارد، گروهي كه مورد مداخله قرار مي گيرد (مثلاً داروي معيني را دريافت مي دارد) و ديگري گروهي است كه مداخله مورد نظر را دريافت نمي دارد (مثلاً بجاي دارو دارونما دريافت مي دارد) مطالعات مداخله اي را مي توان به دو گروه تقسيم بندي نمود:

مطالعات تجربي

مطالعات شبه تجربي (يا نيمه تجربي)

مطالعات تجربي

مطالعات تجربي تنها نوع مطالعه اي است كه مي تواند رابطه عليت را به اثبات برساند.

در مطالعه تجربي، افراد به طور تصادفي به دو گروه تقسيم مي شوند. يك گروه تحت تاثير مداخله يا تجربه قرار گرفته و گروه ديگر به عنوان شاهد در نظر گرفته مي شوند نتايج مداخله (تاثير مداخله بر روي متغيرهاي وابسته مشكل يا مسئله مورد تحقيق) از طريق مقايسه دو گروه مشخص مي گردد.

مطالعات شبه تجربي

مطالعات شبه تجربي مطالعه اي است كه حداقل فاقد يكي از شرايط با مشخصات مطالعه تجربي است به عبارت ديگر يك مطالعه شبه تجربي، با نافذ تقسيم بندي تصادفي است يا فاقد گروه كنترل مي باشد ولي در هر حال مطالعات شبه تجربي نيز هميشه با مداخله با دستكاري و تغيير در متغير مستقل همراه است.

يكي از متداولترين روشهاي شبه تجربي انتخاب دو (يا چند) گروه از افراد است. سپس يك گروه مداخله مورد نظر را دريافت داشته و گروه ديگر مداخله را دريافت نمي نمايند هر گروه قبل از مداخله مورد بررسي قرار مي گيرند. در اين روش افراد مورد مطالعه به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم نشده اند.

 

 

 

https://irb.research.chop.edu/sites/default/files/documents/classificationclinicalresearch_0.jpg

قیمت پایان نامه پزشکی و دندانپزشکی

هزینه پروپوزال پزشکی و دندانپزشکی

سفارش پایان نامه پزشکی و دندانپزشکی

نحوه سفارش پروپوزال پزشکی و دندانپزشکی

زمان انجام پایان نامه پزشکی و دندانپزشکی

<

زمان انجام پروپوزال پزشکی و دندانپزشکی

<.

نوشتن پایان نامه پزشکی و دندانپزشکی

نگارش پروپوزال پزشکی و دندانپزشکی

با یکی از مشاورین پژوهش نویسان در واتساپ گفتگو کنید

مشاوره آنلاین
Close and go back to page

ارتباط با ما

تماس :  09362388029

Top